Święta Rita niezawodna patronka od spraw trudnych i beznadziejnych - modlitewnik (recenzja)

Dziś wspomnienie św. Rity z Cascii. Chciałabym opowiedzieć Wam o wszystkich cudach, które wydarzyły się w moim życiu, od kiedy się przyjaźnimy, ale z drugiej strony to tak osobiste sprawy, że pragnę je zachować tylko dla siebie. Dlatego zamiast gadać polecam modlitwę. Choćby z pomocą modlitewnika „Święta Rita niezawodna patronka od spraw trudnych i beznadziejnych”.


Święta Rita to patronka żon i matek, trudnego pojednania, spraw po ludzku niemożliwych do rozwiązania. Ze stygmatem ciernia na czole, różą w dłoni i oczami utkwionymi w Miłość od wieków jest przyjaciółką i orędowniczką wszystkich, którzy proszą o jej pomoc i wstawiennictwo. Każdy, kto choć raz zetknął się z Ritą bez problemu zrozumie jej fenomen i z uśmiechem będzie myślał o tej niezwyklej świętej. Sama ufam jej bezgranicznie i w różnych trudnych dla mnie sytuacjach proszę ją o pomoc. Zwykłe „Rito, pomóż”, „bądź blisko”, „prowadź”, „wspomóż’ daje mi oparcie i pewność, że powierzoną osobę lub sprawę zostawiam w dobrych rękach.

W tomiku na wstępie znajdziemy biografię Rity wraz z króciutkim wprowadzeniem do sytuacji Kościoła na przełomie XIV i XV wieku. Dalej mamy już tylko modlitwy. Najobszerniejsza i szczególnie piękna jest część związana z Litanią do św. Rity oraz rozważania do każdego wezwania zawartego w litanii. Te teksty zawierają w sobie całe mnóstwo ufności w Miłość, niosą nadzieję, poruszają serce i dają przestrzeń do własnych rozważań.
„Świę­ta Rito, módl się za nami. W każ­dych oko­licz­no­ściach na­sze­go życia, choć w spo­sób szcze­gól­ny zwra­ca­my się do cie­bie w tych sy­tu­acjach, które po ludz­ku są dla nas niemożliwe do roz­wią­za­nia, dra­ma­tycz­nie trud­ne, wręcz bez­na­dziej­ne, a więc w tych, których pa­tron­ką zo­sta­łaś na­zwa­na. Wo­ła­my do Boga za twoim wsta­wien­nic­twem w tych in­ten­cjach, które speł­nić się mogą je­dy­nie mocą cu­dow­nej Bożej in­ter­wen­cji. Wiemy, że się nie za­wie­dzie­my. Tak wielu już łask do­świad­czy­li­śmy od Ojca Nie­bie­skie­go za spra­wą two­jej świę­tej pro­tek­cji. W tak wielu już bo­le­snych i dra­ma­tycz­nych mo­men­tach byłaś dla nas sio­strą i opie­kun­ką rze­czy­wi­ście i na­ma­cal­nie po­ma­ga­ją­cą nam z nieba. Pra­gnie­my nie usta­wać w mo­dli­twie do cie­bie, cie­bie szcze­gól­nie pro­sząc o orę­dow­nic­two u na­sze­go Pana”.

Ostatni „rozdział” to prośby za wstawiennictwem św. Rity w rożnych troskach. Te teksty zostały ułożone tak, żeby odpowiadać na powszednie potrzeby i zmartwienia ludzi. Są tu m.in. modlitwy związane z problemami rodzinnymi, prośby osób poszukujących akceptacji najbliższych, proszących o dar potomstwa, o szczęśliwe narodziny dziecka, o pomoc w problemach małżeńskich, o miłość, o wybaczenie, w smutku po starcie męża. Wszystkich tych trosk Rita doświadczała osobiście, może dlatego tak chętnie spieszy z pomocą. Ale to jeszcze nie koniec, bo zawarte w tomiku modlitwy dotyczą też spraw bardziej ogólnych, jak szukanie pracy, zmagania z chorobą nowotworową, mobbingiem, trudnościami ze spłatą kredytu. Ujmuje mnie prostota tych modlitw, ich bezpośredniość i szczerość, a także płynąca z nich pewność, że we wszystkim co przeżywamy jest z nami Bóg.

♥♥♥
Katarzyna Stokłosa, Marek Wójtowicz SJ, Święta Rita niezawodna patronka od spraw trudnych i beznadziejnych, wyd. WAM, Kraków 2023. 

Komentarze

„Znam więcej książek niż ludzi i jest mi z tym dobrze”. - Andrzej Stasiuk-